De faglige mål

Historieundervisningen i gymnasiet (STX) er styret af en læreplan og en vejledning, som kan findes her. I det andet afsnit af læreplanen præsenteres de faglige mål: 

2.1 De faglige mål 

Eleverne skal kunne:
 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • dokumentere viden om forskellige samfundsformer
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres egen tid
 • analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund gennem tiderne
 • analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og menneskers forestillingsverden
 • forklare samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden
 • bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien
 • formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Ifølge vejledningen er det de ”11 faglige mål, som er retningsgivende og overordnede krav til undervisningen. De er samtidig bedømmelseskriterierne til eksamen, hvorfor målene er styrende i forhold til undervisningens indhold.”

De faglige mål er yderligere forklaret i vejledningen.

De faglige mål og Historieportalen

De 11 faglige mål indgår på forskellige måder i forløbene her på Historieportalen. De er indsat de steder, hvor man i undervisningen kan standse op og undersøge, analysere og diskutere et af de faglige mål.