De faglige mål

Historieundervisningen i gymnasiet (STX) er styret af en læreplan og en vejledning, som kan findes her. I det andet afsnit af læreplanen præsenteres de faglige mål: 

2.1 De faglige mål 

Eleverne skal kunne:
 • redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks, Europas og verdens historie
 • redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling
 • analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund gennem tiderne
 • skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper
 • reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder eksempler på brug af historie
 • opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden
 • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid
 • formidle og remediere historiefaglige problemstillinger mundtligt og skriftligt og begrunde de formidlingsmæssige valg
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder
Ifølge vejledningen er det de ”11 faglige mål, som er retningsgivende og overordnede krav til undervisningen. De er samtidig bedømmelseskriterierne til eksamen, hvorfor målene er styrende i forhold til undervisningens indhold.”

De faglige mål er yderligere forklaret i vejledningen.

De faglige mål og Historieportalen

De 11 faglige mål indgår på forskellige måder i forløbene her på Historieportalen. De er indsat de steder, hvor man i undervisningen kan standse op og undersøge, analysere og diskutere et af de faglige mål.