Om forfatterne


Jakob Arendrup Nielsen

Uddannet Cand Mag i Historie og Geografi fra RUC juni 2009
Underviser på Greve Gymnasium & HF 2009-2011 (Pædagogikum skoleåret 10/11)
Underviser på Tårnby Gymnasium & HF 2011-2015
Konsulent i Friluftsrådet 2015 - 
Her arbejder jeg med Friluftsrådets uddannelsesprogram Grønt Flag Grøn Skole samt er projektleder på projekter om undervisning og friluftsliv. 
Europæisk ekspansion og tilbagetrækning

Niels Wium Olesen

(f. 1963) er lektor i dansk og europæisk historie efter 1914 på Aarhus Universitet. Fra 1995 til 2004 var han leder af arkivet Historisk Samling fra Besættelsestiden. Han forsker i hele det 20. århundredes historie og blandt fokusområderne er dansk og europæisk historie under Anden Verdenskrig. Han har publiceret indenlands og udenlands og er blandt andet medforfatter til bogen Dannmark besat. Krig og hverdag 1940-1945, der er udkommet i adskillige oplag siden 2005, senest i en revideret udgave fra 2015. Han er også hyppig foredragsholder og kommenterer historiske og politiske emner i medierne.
Danmark besat!


Poul Villaume

Født 1950, dr.phil., professor i samtidshistorie ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet, redigeret eller bidraget til mere end 25 bøger om den kolde krigs historie, Danmarks historie og international politiks historie særligt efter 1945. Har siden slutningen af 1970'erne også jævnligt bidraget til den offentlige debat om dansk udenrigspolitik og internationale konflikter.
Danmark i verden - kold krig, EU og aktivisme


Jesper Kaalund

er lektor i historie og engelsk ved Aurehøj Gymnasium. Hos Gyldendal har han tidligere, sammen med Bo Høpfner Clausen, skrevet to lærebøger i engelsk; Serious Business - Satire, Wit and Humour - from Shakespeare to Postmodernism og Getting Graphic - Introduction to Themes and Narratives in Graphic Novels." Desuden har han i Noter skrevet artiklen "Om brugen af tegneserier i historieundervisningen.
Velfærdsstaten

 
Mette Marie Hartmann

Cand. mag fra Syddansk Universitet. Siden 1995 ansat ved Aurehøj Gymnasium som Pædagogisk faglig koordinator. Underviser i historie, religion og oldtidskundskab. Tilknyttet Gentofte Kommune/Hovedbibliotek som underviser for gymnasiebibliotekarer i informationssøgning og kommende gymnasieelever i problemformulering og opgaveskrivning. Pt. engageret i Lutherprojekt.
Fra korstog til karikaturkrise

Eva Becher

F. 1970, museumsinspektør, Østfyns Museer/ Nyborg Slot siden 2003.
Uddannet cand. mag. i historie og religion fra Syddansk Universitet 1999.
Uddannet museumsunderviser ved ODM 2010-2011.
Forfatter, skribent, museumsformidler, udstillingsansvarlig og underviser.
Hekse


Lars Andersen

(f. 1974) er ph.d. og lektor i moderne historie på Aalborg Universitet. Han har forsket især i velfærdsstatens historiske udvikling som medforfatter på Dansk Velfærdshistorie 1-6 (2010-2014). Lars Andersen har desuden publiceret om kirkehistorie, socialhistorie samt retshistorie og er forfatter til bøgerne Balancekunstneren, Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907 (2012) samt Scavenius-affæren. En historie om privatliv, politik og moral i 1800-tallets København (2013). I øjeblikket arbejder Lars Andersen på en bog om sociologiens tidligere rødder i Danmark fra 1850 til 1914.
Danmark i støbeskeen - kampen om 1800-tallet


Carsten Jahnke

Uddannet historiker fra Universitetet i Kiel, hvor han i 1998 har skrevet sin PhD (tysk Doktorgrad) om sildefangsten i Øresund i middelalderen og 2004 sin disputats (tysk Habilitation) om handelen mellem Reval og Amsterdam omkring 1500. Carsten Jahnke har undervist slesvig-holstensk regionalhistorie i Kiel fra 2000 indtil 2004 og er siden 2004 først adjunkt og siden 2008 lektor for middelalderhistorie ved SAXO-Institutet/Københavns Universitet. Carsten Jahnkes hovedinteresser ligger i europæisk handelshistorie og skandinavisk historie, hvor han bl.a. har skrevet en bog om Hansaen. Men han har også skrevet en biografi om dronning Dorothea, Christopher af Bayerns og Christians I kone og stammor til huset Oldenborg (under opsejling) og om gilder i europæiske byer, frem for alt Lybæk. I sin undervisning dækker han alt, fra kirke- til socialhistorie.
Det katolske årtusinde

Niels Bjerre-Poulsen

(f. 1959) er cand. mag. i historie og amerikanske studier fra Københavns Universitet (1986), og ph.d. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara (1993). Han underviser og forsker i amerikansk historie og politisk kultur på Center for Amerikanske Studier, Syddansk Universitet. Niels Bjerre-Poulsen er forfatter til en lang række bøger og artikler om amerikansk historie, politisk kultur og udenrigspolitik, heriblandt USA: Historie og Identitet (Århus: Systime, 2010), og Vietnamkrigen, – en International Historie, 1945-1975 (København: Gyldendal, 2015). Han optræder også hyppigt i de danske medier, og har siden slutningen af 1990’erne lavet flere end 1000 interviews og kommenteret politiske begivenheder i USA.
Vietnamkrigen

Kåre Lauring

Er født 1947 på Frederiksberg. Kåre Lauring blev oprindeligt uddannet som reklamefotograf hos reklamefotograf Vagn Gulbrandsen. Fra 1973 begyndte han at studere historie ved Københavns Universitet, medens han 1976 til 1981 var ansat som flyarbejder ved Sterling Airways i Kastrup Lufthavn. Fra 1983 til 2012, hvor han gik på pension, var Kåre Lauring ansat som inspektør på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg nu M/S Museet for Søfart. I sit arbejde ved museet har Kåre Lauring især beskæftiget sig med dansk og international kolonihistorie i 1600 til 1800- tallet, den danske handelsflåde under Anden Verdenskrig samt handelsflådens historie efter 1945. Disse fagområder har da også lagt stof til Kåre Laurings imponerende række af historiebøger.

Ud over artikler i diverse videnskabelige tidsskrifter og årbøger har Kåre Lauring skrevet en række historiebøger, heriblandt ”Rejsen til Madagaskar” (1987), ”Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København” (1998), ”Byen brænder. Københavns Brand 1728” (2003), og ”Med bomber og torpedoer. Kaptajn Martin Bantz’ erindringer fra 1940 til 1945” (2004). Senest har Kåre Lauring udgivet bøgerne: Københavnerliv 1857-1939 og Københavnerliv 1940-1945, og han arbejder p.t. på Københavnerliv 1945-1972, forventet udgivelsen 2018.
Derudover har Kåre Lauring været billedredaktør på syvbindsværket ”Dansk Søfartshistorie.” (1997-2001).
Dansk slavehandel og Vestindien

Søren Sejer Lohse-Hansen

Underviser i historie, oldtidskundskab og filosofi på Rosborg Gymnasium og HF. Har skrevet tidsskrifts- og avisartikler.
Revolution: Fra Frankrig til Egypten


Dennis L. Nielsen

Underviser i samfundsfag og historie på Rosborg Gymnasium og HF. Han har tidligere skrevet bogen "Den Russiske Revolution" (2014), Frydenlund. 
Revolution: Fra Frankrig til Egypten


Allan Ahle

Er lektor i historie, religion og tysk og underviser på Odder Gymnasium.
Kursusleder på fagdidaktik i historie. Har tidligere udgivet "Den amerikanske borgerkrig" (Systime 2001) og medvirket til "Verdenhistorisk oversigt" (Systime 2006) samt "Horisont.
Grundbog til religion" (Gyldendal 2013).
Romerriget

Karsten Jakob Møller

(f. 1947); Generalmajor (pens.) og senioranalytiker (Emer.). 1970-72 : Uddannet som sprogofficer (russisk). 1972-76: Hærens Officersskole. Derefter tjenestegørende ved kamptropperne. 1980-82: Forsvarets Efterretningstjeneste. 1983-84 Generalstabskursus.  Derefter lærer i krigshistorie og militære operationer ved Forsvarsakademiet og Hærdnes officersskole; 1986-88: kompagnichef og bataljonschef ved Den Kgl. Livgarde; 1989-90: Sekretær i Forsvarskommissionen af 1988; 1990-1992: Kontorchef i Forsvarsministeriet (NATO-kontoret); 1993-95: Direktør for Forsvarets Forskningstjeneste. Derefter chef for 1. Jyske Brigade og Den Nordisk-Polske Brigade i Bosnien 1996-97. 1998-2000: Forsvarsattaché i Rusland, Hviderusland og Ukraine. 2001-2007: Chef for Forsvarsakademiet.
Efter pensionering fra Forsvarets april 2007 ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier med Rusland, Ukraine og Hviderusland som forskningsfelt. Er forfatter til bl.a. ”Fra kaos til Putin – brudstykker af det moderne Ruslands historie” samt en række bidrag til antologier og artikler vedrørende russiske, ukrainske og hviderussiske forhold.
Rusland - Fra zardømme til i dag

Andres Dobat

Primære forskningsområde er de europæiske samfund i det første årtusinde e.Kr., og i begyndelsen af den middelalderlige periode. Med sit arbejde, forsøger Andres Dobat at give et billede af samspillet og udvikling af ideologiske, økonomiske, militære og politiske aspekter af samfundet. I øjeblikket leder han et forskningsprojekt om de såkaldte Trelleborg-fæstninger fra slutningen af det 10. århundrede e.Kr.
Vikingetiden

Lone Gad Gunbak

Cand mag i historie og samfundsfag. 
Lektor på Aurehøj gymnasium.
Ekstern redaktør på Gyldendal Historieportalen.
Metode 

Lars Christensen

(f. 1970) er cand. mag. i historie og oldtidskundskab samt ph.d. i historie fra Syddansk Universitet. Ph.d. afhandlingen handlede om forholdet mellem Frankrig og Danmark i 1600-tallet. Han har skrevet en række bøger og artikler om forskellige historiske emner, bl.a. ”En lykkelig sejrvinding”. Svenskerne på Østfyn (2009) og En sikker borgerlig stemme. Det Konservative Folkeparti gennem 100 år (2016) samt bidraget til antologien Dansk-franske militære relationer gennem 1000 år (2014).
Magtens udtryk i 600 år - fra Margrete til Margrethe


Bente Thomsen, 

Cand.mag. i historie, geografi og polsk. 1979-2015 ansat på Helsinge/Gribskov Gymnasium. Medforfatter/forfatter til: "Store Linjer i verdenshistorien" , "At sky det jordiske - give almisse og tænke på det himmelske riges glæde. Middelalderens Danmark", "Overblik - verdenshistorie", "Overblik - Danmarkshistorie", "Gyldendals bog om danske klostre", "Kirkerne omkring Esrum Kloster", "Esrum klosters døtre".
Overblik. Verdenshistorie i korte træk


Ulrik Grubb

Cand. mag. i samfundsfag og historie. Lektor på Borupgaard Gymnasium 1980-2016.  Formand for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF 2005-2007.
Forfatter til lærebogsmateriale i samfundsfag og historie, bl.a. medforfatter til ”Matador og vor egen tid”, Munksgaard 1995, Amerika - Amerika, Munksgaard 1998, ”Slaveriet og den amerikanske borgerkrig”, Gyldendal 2000, Fokus 1, Gyldendal 2007 samt Historie 5, 6, 7 og 9, Gyldendal 2010-14.
Overblik. Verdenshistorie i korte træk

Lars Peter Visti Hansen

Lektor i historie og engelsk på Frederiksborg Gymnasium og HF i Hillerød. 
Medlem af Historielærerforeningens bestyrelse siden 2015. Forfatter til "Korstogene Idé og Virkelighed", Systime 2004 og kapitlet "Kristendom og Islam - middelalderens kulturmøde" i Fokus 1, Gyldendal 2007. medforfatter til Overblik Danmarkshistorie, Gyldendal 2010 og "Verden. Det 20. og 21. århundrede", Lindhardt og Ringhof 2014.

Knud Helles

Lektor i historie, latin og oldtidskundskab på Svendborg Gymnasium 1972-2005.
Bogudgivelser:  ”Romerriget – et magtsystems opståen, udvikling og sammenbrud”, Columbus 1987 og medvirket til ”Store linjer i verdenshistorien”, Gyldendal 1996, ”Overblik. Verdenshistorie i korte træk”, Gyldendal 2005, samt ”Troense gennem tiderne”, Troense Beboerforening 2016.
Overblik. Verdenshistorie i korte træk

Jakob Buhl Jensen

Lektor i historie og samfundsfag og underviser på Maribo Gymnasium.
Har medvirket til "Overblik. Danmarkshistorie i korte træk", Gyldendal 2010, og udgivet "Der er samfundsfag i alt", Gyldendal 2016 og "Det brogede Spanien", Frydenlund 2007.

Rasmus Kjærgård Petersen

(F. 1978) er uddannet cand. Mag. i Historie og Dansk fra Københavns Universitet 2008.
Lektor ved Himmelev Gymnasium siden 2010 (Pædagogikum skoleåret 10/11)
Tidl. Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet 2004-2008
Har på portalen lavet forløbsplaner, faglige mål, arbejdsspørgsmål og redigeret tekst. 
Freelance skribent for Clio online
Nomineret til Politikkens undervisningspris 2013, 2015, 2016 og 2017